روزهایی که تهران اپرا داشت

یک عمر تلاش اِولین باغچه‌بان در قاب تصویر