رباعیات جبار باغچه‌بان

با صدای ثمین باغچه‌بان

این رباعیات در یک ضبط خانگی از روی نسخه‌ی چاپ ۱۳۳۷ رباعیات جبار باغچه‌بان توسط ثمین باغچه‌بان تهیه شده است. در مقدمه‌ی این کتاب آمده است (با وفاداری کامل به انشای متن):

«چنانکه معمول است در انتشار هر اثری از جانب مؤلف یا ناشر مقدمه‌یی نوشته میشود. البته مقصود از نوشتن مقدمه ارائه‌ی بعضی نمونه‌هاست که خوانندگان را برای خریدن و خواندن آن تشویق نمایند. لیکن مقصود گوینده از انتشار این کتاب (چنانکه از قیمت آن معلوم است) یک سود مادی نیست و بدان، عنوان خدمت نیز نمیدهد زیرا جنبه‌ی منت و خودستائی دارد که مخالف با مسلک اوست. بلکه به نظر گوینده این کتاب مانند مراسله‌یی میباشد که میخواهد بوسیله‌ی آن بخدمت هموطنان عزیزش سلامی برساند. لذا با تجدید سلام این اثر خود را به پیشگاه حقیقت طلبان اهدا میکند. ج. باغچه‌بان»

توضیح اینکه قیمت کتاب که در مقدمه به آن اشاره شده ۱۰ ریال بوده است.

در نوار صوتی این رباعیات با صدای ثمین باغچه‌بان یک مقدمه از او وجود دارد که آن را هم منتشر می‌کنیم. با این توضیح بیشتر که شنونده ممکن است با بعضی از نکاتی که در این مقدمه مطرح می‌شود موافق نباشد اما هدف خانه باغچه‌بان این است که اسناد صوتی و تصویری مربوط به خانواده‌ی باغچه‌بان را بدون کمترین حذف نشر دهد.

logo